GetEfen – efektywność energetyczna, audyt energetyczny

Efektywność energetyczna. Zarządzanie energią.

Zadaniem Instytutu Energii jest zoptymalizowanie bieżących kosztów zasilania oraz określenie szczegółowych zaleceń do efektywnego zarządzania energią elektryczną oraz cieplną w obiektach naszych klientów, poprzez opracowanie audytu energetycznego

Systemy elektroenergetyczne wykorzystujące energię z sieci konwencjonalnych oraz OZE, w instalacjach dedykowanych dla określonych odbiorców, wymagają oceny zużycia energii elektrycznej i parametrów jej jakości. Działalność Instytutu Energii polega na wskazaniu efektywnego sposobu gospodarowania energią elektryczną i cieplną (audyty „ex-ante”) oraz opracowaniu rozwiązań wspomagających lub uzupełniających, które zapewnią osiągnięcie zamierzonego efektu energetycznego (audyt „ex-post), w tym ograniczenia śladu węglowego.

Redukcja kosztów zasilania energią konwencjonalną, która uwzględnia maksymalizację efektywności energetycznej, wymaga indywidualnego podejścia do klienta. W ten sposób działa Instytut Energii – opracowuje rozwiązanie dedykowane, które uwzględnia ograniczenie opłat związanych z energią bierną, poprawę parametrów jakości energii elektrycznej, działania nieinwestycyjne np.: dobór odpowiednich taryf lub ich korektę a także zmianę zapisów umowy kompleksowej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Usługa audytu efektywności energetycznej jest procedurą stałego lub koniecznego monitorowania i kontroli profilu zużycia energii budynków, instalacji przemysłowych, pomieszczeń prywatnych i publicznych.

Instytut Energii, na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów obiektu i analizy danych pomiarowych:

  • precyzyjnie określa sposób osiągnięcia zakładanego efektu energetycznego prowadzącego do redukcji kosztów,
  • modeluje i dobiera rozwiązanie poprawiające jakość energii elektrycznej i opłacalność przyłącza energetycznego z podaniem zaleceń wykonawczych,
  • opracowana optymalizacja uwzględnia także analizę ekonomiczną: zestawienie kosztów i strat, szacowanie i kalkulację planu poprawy efektywności, skalowane prognozy finansowe opłacalności zaproponowanej optymalizacji.

Ocena istniejącego lub koniecznego zwiększenia poboru mocy, obejmuje także wytyczne co do poprawy jakości wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wykonawstwo niezbędnych prac naprawczych, przygotowawczych i instalacyjnych.